Phương án thi công v/v Dựng barem bể chứa xăng dầu tại CHXD

Căn cứ các qui định về an toàn lao động, PCCN, môi trường… Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex – PECO lập phương án thi công, phương án an toàn lao động, PCCN và vệ sinh môi trường trong công tác lập barem bể chứa xăng dầu: I. Mục đích yêu cầu … Đọc tiếp