Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu.

Mô tả

Màn hình điều khiển cột bơm:

Màn hình giám sát bồn bể:

Một số bảng kê, báo cáo: