Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 20/5/2020 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức tại khách sạn Lakeside, số 23 Ngọc Khánh. Đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. Đồng thời thông qua một số nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đến dự với Đại hội có: lãnh đạo Tổng công ty Xây lắp & Thương mại Petrolimex (PGCC) và đại diện các phòng nghiệp vụ TCTY; Các thành viên HĐQT và BKS PECO cùng 69 cổ đông đại diện cho 80,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty….

Năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty đạt được những kết quả tốt, tuy tổng doanh thu và sản lượng bán cột bơm không đạt nhưng các chỉ tiêu chất lượng như LNTT, thu nhập người lao động, cổ tức đều vượt Kế hoạch (năm 2019, PECO dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 33,4%).

Năm 2020 sẽ làm năm các doanh nghiệp nói chung và PECO nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hoạt động SXKD bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19 và giá dầu thô giảm: Sản lượng kinh doanh xăng dầu giảm; chiết khấu bán xăng dầu thấp; Sản lượng cột bơm và VTTB xuất bán cũng sẽ giảm nhiều. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, TCTY PGCC, cổ đông và các khách hàng – đối tác cùng với sự đoàn kết của tập thể cán bộ CNV, PECO phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Một số hình ảnh tại đại hội: