Xây dựng Barem bể

Xây dựng Ba rem các loại bể ( bể Trụ đứng, bể Trụ nằm ngang ), phục vụ cho công tác quản lý đo đếm, kiểm tra nhiên liệu tồn chứa trong bể.

Đảm bảo chính xác, trung thực và kịp thời.

Một số hình ảnh tại công trình kho Bắc Tây Nguyên ( Pleiku – Gia Lai)